interso_ozadje_ples

PROGRAM IN DELO ZAVODA INTERSO

 

 • Prijazno in soNaravno življenje je mogoče. Zdaj in tukaj.

Naše poslanstvo:

ozaveščanje najprej osebne, nato družbene odgovornosti; razvoj, testiranje in promocija celostnega-prijaznega življenja – poudarek na ekoloških naseljih, prijaznem podjetništvu ter simbiozi mest in podeželja,

– povezovanje, vzpostavljanje razumevanja in prijaznega dialoga med podjetji, šolstvom, vladnimi službami, sindikati, organizacijami civilne družbe, mladino, ranljivimi skupinami ljudi ter drugimi deležniki – torej ustvarjanje sinergije.

 

Vsak lahko DELA DOBRO (prenehajmo zgolj delati čim manjšo škodo) – raje kot da kasneje kompenziramo oz. popravljamo škodo, delajmo dobro takoj

 

INTERSO promovira in razvija prijazne INTegralne Ekonomske, Razvojne, Socialne in Okoljske rešitve. Vključuje slovensko tradicijo, evropske ter druge miselnostne pristope.

 

Dejavnosti zavoda:

– civilna družba:

 1. razvija in podpira nove koncepte, testira in promovira integracijo:
  1. posamičnega in skupnega razvoja ekonaselij in ekovasi (revitalizacija opuščenih, vzpostavljanje novih in transformacija obstoječih vasi, naselij in mest),
  2. trajnostne ekonomije, biološko pridelane hrane, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, trajnostnega bivanja in zdravja ter drugih značilnosti permakulture,
 2. aktivno deluje z mladimi in z iniciativami ranljivih skupin ljudi,

podpira prijazne aktivnosti v Sloveniji in svetu,

– gospodarstvo:

 1. razvoj: integralno življenje in delo v domačem okolju, zeleno gospodarjenje in prijazni-zeleni turizem, socialno podjetništvo, kooperative, podporna okolja (bančništvo, tehnike, zakonodaja), novi poslovni modeli,
 2. prijazni-sonaravni razvoj, testiranje in promocija: proizvodnje, produktov, gradnje in obnove, energije, transporta in drugih storitev, kmetovanja in predelave hrane,
 3. podjetniška izobraževanja, svetovanja, motivacija in »team building« v naravi,

Podporne aktivnosti:

 1. KLJUČNO: ozaveščanje, izobraževanje in ostali načini motivacije za otroke in odrasle,
 2. spremlja razvoj in izmenjuje izkušnje v Sloveniji in mednarodno.

 

 

Torej delujemo celostno z deležniki in aktivnostmi za prijaznejše življenje.

 

INTERSO se povezuje: s posamezniki ter organizacijami civilne družbe, s podjetji, z državo in javnimi ustanovami ter ostalimi asociacijami.

 

Konkretne aktivnosti:

 1. a) ključna aktivnost 2019-22: izdaja knjige v samozaložbi (zgodba o prijaznem, sonaravnem življenju, več na https://www.vseeno.vse-je-eno.si) in promocija: ustvarjalnost – kultura – etika – narava,
 2. b) vzpostavljanje življenjskega in poslovnega modela »Integralno življenje in delo v domačem okolju« – predvsem delavnice v šolah in na fakultetah,
 3. c) razvoj, testiranje in promocija sonaravnih produktov in gradnje, prijaznega-zelenega turizma, zelene energije, trajnostnega transporta in drugih življenju prijaznih rešitev,
 4. d) predpriprave na ustanovitev ekološkega naselja in inštituta v Slovenski Istri ter promocija in razvoj ekoloških naselji v Sloveniji in EU,
 5. e) vzpostavljanje povezav in sinergij med deležniki trajnostnega razvoja na lokalnem, slovenskem in EU nivoju; vključujoč socialno podjetništvo, kooperative in druge oblike.

 

 

INTERSO je samostojna in neodvisna organizacija civilne družb.

Do zaostritve zaposlitvenih pogojev (febr. 2021) smo imeli status delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave, ki ga dodeljuje Ministrstvo za okolje in prostor RS. Čimprej bomo zadostili pogoju zaposlitve dveh oseb in ponovno zaprosili za status.

 

Vsak izmed nas je brezmejni USTVARJALEC.

 

 

Ljudje imamo skupen motiv: kvalitetno živeti. Skupaj soustvarjajmo okolje, ki je temu bolj naklonjeno. Razmišljajmo in delujmo – ne pričakujmo le od drugih, da bodo to počeli.

 

Aleksander Batič (in zavod INTERSO, Koper) – nekatere reference:

– univ. dipl. ekon. (Ek. f. v Lj.); 12 let sem delal v gospodarstvu (managersko in informacijsko svetovanje, marketing,…), 18 let delam v civilni družbi; INTERSO deluje od l. 2007,

– v študentskih letih sem deloval na vodstvenih položajih in več let samostojno organiziral ter financiral največje študentske prireditve,

– šolal sem se v več državah EU, Veliki Britaniji in Kanadi; stalno se mednarodno izobražujem,

– vodim delavnice in usposabljanja (teme: trajnostni razvoj, podjetništvo, motivacija,…) za odrasle in otroke (redno v osnovnih in srednjih šolah ter občasno na univerzi),

– neposredno sodelujem s politiki in gospodarstveniki v lokalnem okolju, Sloveniji in EU,

– Državni zbor RS me je imenoval za člana Sveta za varstvo okolja RS za mandat 2010-2015, člani so me soglasno izvolili za podpredsednika (v zgodovini Slovenije edini iz vrst civilne družbe); julija 2012 je DZ RS razpustil Svet in nikdar več sklical;

– soustvarjalec akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu 2010, član mednarodne ekipe »Let’s do it world« in svetovne čistilne akcije 2012,

– imam številna predavanja v Državnem zboru in svetu, na konferencah, moderator okroglih miz v Sloveniji in EU,

– pisec člankov (Delo, Dnevnik, Finance, internet), urednik https://www.harmonicno-zivljenje.si, imel sem več intervjujev na radiu in tv,

– poznavalec primerov dobrih praks: individualno in skupno delovanje, permakultura -sonaravna gradnja in energija, zdrava prehrana, zelena ekonomija, itd.,

– obiski in raziskave ekoloških naselij ter drugih primerov dobre prakse po svetu, razvoj in promocija družbene odgovornosti, samostojno spoznavanje Waldorfske pedagogike,

– l. 2020 samostojni pastir v tolminskih hribih (»trening« samooskrbe in samo-odnosa),

– ambasador Global Ecovillage Network Europe – Evropska mreža ekoloških naselij: aleksander.batic@ecovillage.org, član medn. skupine Gaia Youth-Schools Education in drugih združenj.